Algemene voorwaarden

 • Voor sommige activiteiten is de 1e les gratis, informeer  bij de docent van de activiteit.
   Daarna kunt u zich als lid aanmelden bij de docent(e) of bij de ledenadministratie.
 •   Naast cursusgeld dat vóóruit en per kwartaal verschuldigd is, betaalt u uw lidmaatschap
  Het lidmaatschap bedraagt € 15,00 per jaar.
  Het verzoek de € 15,00 over te maken op:
  RABOBANK  :   NL42 RABO 0350 5539 04
  In augustus wordt het nieuwe activiteiten programma op de website gepubliceerd. In oktober houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering.
 •  Op onze website kunt u de nieuwsbrief nalezen.
 • Als u besluit het lidmaatschap op te zeggen, dient u dat schriftelijk of per email  kenbaar te maken bij de ledenadministratie vóór 1 Juni van het verenigingsjaar.
 • e-mail : debresoostzaan@gmail.com.
 • Een lid onderwerpt zich bij toetreding tot de vereniging aan de regels die verwoord zijn in de statuten en het huishoudelijk reglement.
  Op uw verzoek kunnen deze worden toegezonden. De jaarlijkse contributie van € 15,00 (ter ondersteuning van de verenigingskas) is verplicht, voor die contributie zijn alle gezinsleden eveneens lid.
 • U wordt geacht voorzichtig om te gaan met meubilair, serviesgoed e.d.
 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor vermissing van persoonlijke bezittingen van de leden.
Print Friendly, PDF & Email